Go to Top

Lejebetingelser

Lejemålets varighed og beregning.

For alt materiel, der udlejes, beregnes lejemålet fra og med den dag, det lejede tilbageleveres til vort lager. Dette gælder hvad enten det er lejeren der  afleverer eller det er aftalt at vi henter det lejede hos lejer.

Dagslejen er beregnet på basis af en arbejdsdag på 7,5time. For yderligere brug debiteres ekstra leje baseret på 7,5 time pr. dag eller del deraf.
Normalt debiteres 5 dage pr. uge uanset antallet af timer det lejede er i brug. For enkelte varegrupper debiteres dag 7 dage pr. uge.

Det lejede er udlejet uden forkøbsret.

Misligholdes lejeaftalen fra lejerens side, har udlejeren ret til, uden forudgående varsel, at fjerne det lejede.

Udlejeren har krav på erstatning for en hvert ved mislig-holdelsen lidt tab.

TRANSPORT & LEVERING

Alle transportudgifter betales af lejer.

Ved levering er alt materiel gennemgået af D.C. og leveres i driftsklar stand og opfylder myndigheders krav i det omfang det er et krav.

Evt. reklamationer skal ske indenfor 48 timer fra lejemålets indgåelse, medmindre der er tale om skjulte fejl som lejer ikke har haft nogen teknisk mulighed for af finde ved det lejede materiel.

DRIFTSUDGIFTER

Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening, samt alle udgifter til brændstof, alm. smøring og lign. Evt. olieskift på motorer og anden vedligeholdelse der er termins/timetæller afhængig udføres af D.C.

VEDLIGEHOLDELSE & LEVERING

Det lejede tilbageleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen, bortset fra normal slitage.

For rullende materiel med el-installationer skal der anvendes rengørings metoder der ikke skader installationerne.

Efter aflevering til vort lager bliver materiellet efterset og kontrolleret for skader og manglende rengøring.

Ekstraordinær rengøring og fejl opstået ved fejlbetjening og behandling vil lejeren blive orienteret om og udgifter ved ekstraordinær rengøring og evt. oprettelse af fejl debiteres lejeren.

FORSIKRINGSBETINGELSER

Lejeren er forpligtet til, under hele lejeperioden, at holde den leverede materiel forsikret. Forsikring tegnes af Dani-Con ApS. Samtidig med indgåelse af lejemålet.

BETINGELSER

For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og eller hærværk anmeldes til politiet inden for 48 timer.

FORSIKRINGSDÆKNING

Brand-, tyveri-, hærværks- og vandskade på udlejnings- materiel udlejet i Danmark. Desuden skal al pludselig udefra kommende skade på materiellet være dækket.

PRÆMIE 7% af bruttolejen

SELVRISIKO

Maskiner 0-200.000     Kr. 12.000

Maskiner over 200.000     Kr. 20.000 pr. skade

UNDTAGELSER

Skade der opstår ved forsætlig, grov uagtsom eller misligholdelse udvist og forsikringstager.

Driftstab og eller andet indirekte tab ved direkte og/eller

Indirekte skade (strejke, lock-out m.v.)

Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling m.v. betales af lejeren.

Lejeren må ikke foretage eller lade foretage reparationer eller ændringer af det lejede uden vort skrift/samtykke.

ARBEJDSSTANDSNINGER

Evt. udgifter eller tab ved arbejdsstandsninger, der kan tilskrives havari eller fejlfunktion af det lejede materiel  kan ikke belastes Dani-Con ApS.

RISIKO & ANSVAR

I hele lejeperioden bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel f.eks. (se forsikringsbetingelser)

Endvidere har lejeren ansvaret for enhver skade, som det lejede og dets benyttelse måtte påføre lejetagerens eller tredjemands person og ejendom.

Lejeren har det fulde juridiske og økonomiske ansvar for, at de nødvendige midlertidige installationer og tilsynet med samme er i fuld overensstemmelse med gældende love og regulativer.

TVISTER

Ved evt. syn og skøn eller eventuelle faglig voldgift, der ikke r nævnt i overfor anførte betingelser, gælder AB 92.

For lejeaftaler er dansk ret gældende og enhver tvist mellem lejer og udlejer afgøres af retten i Nykøbing Mors.

PRISSÆTNING

Alle oplyste priser er excl. Moms. Tilbudspriser kan ikke overføres til nye produkter/lejeperioder uden Dani-Con´s skriftlige bekræftelse/godkendelse.

BETALINGSBETINGELSER

Betaling for leje evt. transport, montering/demontering m.v. er forfalden 8 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives renter pr. påbegyndt måned med 2% pr. måned.

SIKKERHEDSSTILLELSE

Er der ikke aftalt andet ved afhentning eller levering af materiel, vil der blive opkrævet depositum med mindre andet er aftalt skriftligt.